Groep Smeijers (Driessen c.s.) verliest ook hoger beroep tegen BING

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft onlangs arrest gewezen in de civiele zaak BING/Groep Smeijers te Someren en in overgrote mate het vonnis van de Rechtbank ’s-Hertogenbosch (waartegen Groep Smeijers beroep had ingesteld) in stand gelaten. De rechtbank had de vorderingen van BING nagenoeg geheel ingewilligd en die van Groep Smeijers geheel afgewezen. Groep Smeijers heeft in de persoon van de heer Driessen bij voortduring ongefundeerde beschuldigingen geuit aan het adres van BING.

Groep Smeijers is wederom veroordeeld tot het laten plaatsen van een rectificatie op de website van Binnenlands Bestuur. Het hof is met de rechtbank van mening is dat de beschuldigingen ter zake belangenverstrengeling, valsheid in geschrifte, cliëntelisme, manipulatie van de waarheid en beschuldigingen van gelijke strekking ongefundeerd zijn. De rechter heeft tevens bepaald dat door het gebruik van deze kwalificaties, ten onrechte ook de namen van de onderzoekers de heren Ten Wolde en Kolthoff van BING zijn bezoedeld.

Ten aanzien van de vorderingen van Groep Smeijers tegen BING, is het vonnis van de rechtbank volledig in stand gehouden door het hof. Dat betekent dat alle vorderingen van Groep Smeijers met betrekking tot het vermeende onrechtmatige karakter van het in 2010 (aan de Ombudscommissie Zuidoost-Brabant) uitgebrachte BING-rapport, ook door het hof van tafel zijn geveegd.

Groep Smeijers is ook in hoger beroep in de kosten van de procedure veroordeeld. Voor de eerder door de rechtbank aan BING toegewezen immateriële schadevergoeding van € 1.500, ziet het hof onvoldoende grond, zodat dit bedrag in mindering kan komen op de procedurekostenveroordeling van Groep Smeijers.

Hiermee lijkt een eind gekomen aan een reeks procedures die de heer Driessen tegen BING heeft aangespannen. Hij heeft aangifte gedaan, klachten bij de Accountantskamer ingediend, klachten ingediend bij de universiteiten waaraan Emile Kolthoff van BING verbonden is en civielrechtelijk schadevergoeding en het intrekken van het BING-rapport geëist. De heer Driessen heeft nergens een voet aan de grond gekregen. BING is met dit arrest zeer tevreden.

BING verzorgt integriteitprogramma voor griffiers in opdracht van VvG

De Vereniging van Griffiers heeft BING de opdracht verstrekt het trainingsprogramma integriteit voor griffiers te verzorgen. Aan de opdracht is een offertetraject in concurrentie vooraf gegaan. BING is verheugd dit programma te mogen verzorgen. Deze trainingen zijn mogelijk gemaakt door het ministerie van BZK en worden uitgevoerd door BING, in samenwerking met de Vereniging van Griffiers. Aanmelding geschiedt via de griffierskringen.

Vanaf 1 februari 2016 hebben burgemeester en CdK een wettelijke zorgplicht om de bestuurlijke integriteit te bevorderen. Daarmee zal, nog meer dan nu het geval is, een beroep worden gedaan op de kennis en vaardigheden van de griffier.

Integriteit heeft te maken met de morele kwaliteit van organisaties en de personen die daar onderdeel van uitmaken, in hun rug gesteund door regels. De praktijk is echter weerbarstig: het bestuurlijk-juridische normenkader is complex of biedt te weinig houvast voor de praktijk.

Daar komt bij dat de rol van de griffier in het afgelopen decennium flink is veranderd. De hedendaagse griffier is niet enkel verantwoordelijk voor de logistieke en organisatorische ondersteuning aan de raad, maar vervult ook de rol van adviseur. Binnen het politiek-bestuurlijke krachtenveld moet hij op een krachtige en gezaghebbende wijze aan deze adviesrol invulling geven. Een rol die, zeker bij integriteitsvraagstukken, vraagt om grote zorgvuldigheid en parate kennis.

Het trainingsprogramma, dat twee dagdelen beslaat, biedt griffiers up-to-date kennis en praktische handreikingen, en wordt bovendien afgerond met een naslagwerk waarin de uitgewisselde ervaringen een plek krijgen.

Klik hier voor het persbericht.23

Top