BING verzorgt al vele jaren onderzoek voor een verscheidenheid aan opdrachtgevers. Deze kennis en ervaring zetten wij in om opdrachtgevers te ondersteunen die binnen de eigen organisatie medewerkers willen opleiden tot onderzoeker. Het gaat dan bijvoorbeeld om organisaties met een eigen meldpunt, een klachtencommissie voor ongewenste omgangsvormen of interne integriteitsonderzoekers. Wij leveren maatwerk in een Train-de-onderzoeker programma, afhankelijk van uw wensen en het ervaringsniveau van uw onderzoekers.

Doel

Het traject staat in het teken van het opleiden van medewerkers tot gedegen interne onderzoekers. Daartoe is nodig dat zij beschikken over de juiste kennis en vaardigheden. Kennis over integriteit en omgangsvormen, over de wettelijke kaders waarbinnen zij moeten opereren en over in een onderzoek te maken keuzes, waaronder de in te zetten methodiek. Daarnaast wordt de vaardigheid geoefend om interviews af te nemen en van alle onderzoekshandelingen heldere verslaglegging op te leveren.

Inhoud

Aan de hand van wetenschappelijk onderzoek en anekdotische ervaringen uit de praktijk van een integriteitsonderzoeker wordt invulling gegeven aan de reikwijdte van het begrip integriteit(sschending) en aan mogelijke samenloop met andere problematiek (zoals: arbeidsconflicten en ziekte). Daarnaast wordt verkend wat de wisselwerking en afbakening is tussen vormen van intern onderzoek (onderzoek door interne of externe onderzoekers) en extern onderzoek (Huis voor Klokkenluiders, politie/justitie, inspecties). Ook wordt de plaats van een intern onderzoek binnen de integriteitsketen van de organisatie verkend, met aandacht voor de andere stakeholders in de keten.

In de training wordt stilgestaan bij de zeven W’s van onderzoek en inherente afwegingen daarbij:

  1. Wel/geen onderzoek?
  2. Wat te onderzoeken?
  3. Wie verricht het onderzoek?
  4. Welke methoden worden ingezet?
  5. Welk normatief kader wordt gehanteerd?
  6. Wat te rapporteren?
  7. Wat te doen met de uitkomsten?

In de opleiding is ruime aandacht voor waarborgen voor gedegen onderzoek zoals een onderzoeksprotocol, een juiste toepassing van hoor en wederhoor, toepassing van de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit, bescherming van bij het onderzoek betrokken personen en interviewtechnieken.

De deelnemers worden in de opleiding uitgedaagd om door middel van praktijkoefening om te gaan met lastige gesprekssituaties. Hun rol als onderzoeker wordt besproken, geoefend in een rollenspel en geëvalueerd. De analyse van het rollenspel zal inzichten brengen, zo nodig suggesties bieden voor een alternatieve aanpak en concrete tips en tools opleveren.

Meer weten?

Neem contact op met Peter Schokker via: peterschokker@bureauintegriteit.nl of telefonisch via BING kantoor 033-2474300.


Nieuwsbrief

Krijg het laatste BING nieuws direct in je inbox.