De training Politiek-bestuurlijke integriteit is bedoeld voor politiek ambtsdragers (voor raad en college, algemeen bestuur en dagelijks bestuur, Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten) en is gericht op bewustwording en gezamenlijk begrip. De insteek van de workshop is praktisch van aard. Bewustwording van het feit dat het noodzakelijk is om ‘de klokken gelijk te zetten’, vormt het primaire richtsnoer van de workshop: discussie is nodig, net als onderlinge uitwisseling van ervaringen en inzichten. De workshop kent een sterk interactief karakter, waarbij casuïstiek zal worden ingebracht en de deelnemers worden uitgenodigd een actieve inbreng te leveren. Tijdens de training staan twee vragen centraal: wat mag en wat hoort?

Wet- en regelgeving worden aan de hand van aansprekende voorbeelden en stellingen toegelicht, met als referentiekader onder meer de eigen gedragscode, de Gemeentewet/Provinciewet/Waterschapswet, de Algemene wet bestuursrecht, de Wet openbaarheid van bestuur en de Ambtenarenwet. Onderwerpen als nevenfuncties en onverenigbare functies, verboden handelingen, belangenbehartiging en (de schijn van) belangenverstrengeling passeren de revue. Ook komen (andere) valkuilen voor politiek ambtsdragers aan bod, met onder meer aandacht voor perceptie (beeldvorming) en het gebruik van social media.

Integriteit gaat vaak verder dan alleen de vraag naar wat er mag. De regel vormt vaak de ondergrens of is soms in het geheel niet relevant. Personen en organisaties zijn dan aangewezen op het morele kompas, waarbij waarden, beginselen en de eigen rolintegriteit in het geding kunnen zijn.

Onder meer de volgende zaken kunnen aan de orde komen:

  • Een gedeeld begrip van integriteit en schendingen daarvan.
  • Management van integriteit: naleven en nastreven.
  • De wettelijke kaders en de gedragscode.
  • Het bespreken van herkenbare en prikkelende casuïstiek.
  • Te maken afspraken bij (dreigende) schendingen van integriteit.


Nieuwsbrief

Krijg het laatste BING nieuws direct in je inbox.