Uw organisatie kan er onverwachts mee worden geconfronteerd: bij het handelen van bestuurders of ambtenaren worden, al dan niet terecht, vraagtekens gezet. Is het handelen in overeenstemming met wet- en regelgeving, procedures en/of de bestuurlijke en ambtelijke gedragscodes? Media, politiek en burgers kijken in dit soort kwesties vaak over uw schouder mee. Het is van belang dat er helderheid komt.

BING zorgt daarvoor. Door zijn focus op overheidsorganisaties, heeft BING veel kennis en expertise in huis van bestuurlijk-juridische kwesties. BING beschikt over gecombineerde expertise op het terrein van ethiek, rechts- en gedragswetenschappen, bestuurskunde, financiën en accountancy. Wij dragen zorg voor een zorgvuldig onderzoek, blijven kalm en zijn duidelijk naar alle partijen.

Voorbeelden van bestuurlijk-juridische kwesties

BING onderzocht de afgelopen jaren vele politiek-bestuurlijke kwesties. Daarnaast ondersteunde BING diverse (raads)commissies in raadsenquêtes en raadsonderzoeken. De ene keer middels een zelfstandig BING-onderzoek, de andere keer als adviseur en begeleider van een onderzoekscommissie. Hieronder vindt u een aantal voorbeelden.

Raadsenquête
Binnen uw gemeente is veel commotie ontstaan over een aantal grondtransacties. Een diepgaand onderzoek is vereist en er wordt gekozen voor het zwaarste middel: een raadsenquête. U vraagt BING om de enquêtecommissie in haar werkzaamheden te ondersteunen.

BING verzorgt de professionele procesbegeleiding, denkt mee over de opzet en essentie van het onderzoek, doet onderzoek, geeft adviezen, traint de commissieleden en begeleidt de commissie bij het voorbereiden van de openbare verhoren, maakt verslagen van de verhoren en helpt bij het schrijven van de rapportage. Kortom, BING ondersteunt met zijn ervaring en specifieke kennis de enquête.

Aanbestedingstrajecten
Binnen uw gemeente doet het gerucht de ronde dat een belangrijke aanbesteding niet volgens de aanbestedingsregels is verlopen. In de media verschijnen berichten dat lokale ondernemers zouden zijn bevoordeeld. Ambtenaren zouden hebben samengespannen met het college om dat te bereiken. Het college meent dat de aanbesteding geheel volgens de regels is verlopen. Op verzoek van de raad verricht BING een onderzoek; BING inventariseert de geruchten, analyseert het aanbestedingsproces en interviewt de betrokkenen. BING concludeert in heldere bewoordingen of de regels zijn nageleefd en brengt in kaart of de gemeente bij de aanbesteding terecht is uitgekomen bij de lokale ondernemers.

Procesreconstructie
De gemeente krijgt een tip van een inwoner dat een raadslid twee illegale bouwwerken op zijn perceel heeft staan. De tipgever voegt eraan toe dat een kennis van hem vijf jaar geleden ook al aan de bel heeft getrokken over deze kwestie, kennelijk zonder resultaat. Hij heeft ook een hem bekende journalist over de kwestie ingelicht. Het college wil helderheid hebben over de situatie en vraagt BING de zaak te reconstrueren. Wat zijn de feiten nu en in de afgelopen tien jaar? Welke acties heeft de gemeente al dan niet ondernomen? Hoe zit het met de verantwoordelijkheden? Heeft de gemeente in overeenstemming met wet- en regelgeving (waaronder de interne procedures) gehandeld? BING onderzoekt de zaak en rapporteert zijn bevindingen, conclusies en aanbevelingen.


Nieuwsbrief

Krijg het laatste BING nieuws direct in je inbox.