Ontvangt u signalen over integriteitsschendingen of fraude en wilt u integriteitsonderzoek of fraudeonderzoek laten uitvoeren door een onafhankelijk bureau met de juiste expertise in huis? BING voert graag het onderzoek voor u uit.

Integriteitsonderzoek: geruchten ontzenuwen of ingrijpen

Wanneer in een organisatie het vermoeden bestaat dat er sprake is van vermeende integriteitsschendingen, intimidatie, pestgedrag of fraude, dan gaat dit meestal gepaard met onrust en ruis in de organisatie. Wat is er waar van de beweringen? En als het klopt wat men zegt, hoe heeft het zover kunnen komen? Een onafhankelijk, extern onderzoek helpt uw organisatie om de feiten in kaart te brengen en daarmee helderheid te creëren. Geruchten kunnen daarmee worden ontzenuwd, of deze blijken waar te zijn. Naast opheldering (en duiding) van casuïstiek, is een neveneffect van een integriteitsonderzoek dat er een duidelijk signaal vanuit kan gaan dat aan bepaalde schendingen consequenties zijn verbonden. Dit kan een preventieve werking hebben.

BING

De kracht van BING is de specifieke ervaring op het gebied van integriteitsonderzoek, uitgevoerd voor talrijke overheidsorganisaties, semioverheid en private organisaties. De gecombineerde expertise van BING-onderzoekers op het terrein van ethiek, gedragswetenschappen, bestuurskunde, financiën, accountancy en onderzoek in geautomatiseerde omgevingen, gekoppeld aan de specifieke kennis van de cultuur en het juridisch instrumentarium van (semi)overheidsorganen, vormt de basis voor objectief en zorgvuldig feitenonderzoek. Dit maakt dat met de inschakeling van BING een betrouwbare organisatie in huis wordt gehaald.

Voorbeelden van integriteitsonderzoek en fraudeonderzoek

Belangenverstrengeling
Een raadslid heeft een adviesbureau op het terrein van Ruimtelijke Ordening. Deze functie is bekend als nevenfunctie bij de gemeente. Door een kritisch artikel van een journalist, zijn heftige discussies ontstaan in de gemeenteraad. Is er mogelijk sprake van belangenverstrengeling? En heeft het raadslid objectief geadviseerd in bepaalde dossiers? U vraagt BING om een integriteitsonderzoek te verrichten. BING brengt de feiten in kaart en constateert dat er sprake is van belangenverstrengeling. BING adviseert daarbij de gemeenteraad hoe daarmee om te gaan.

 
Financiële malversaties
Een toeleverend groot aannemingsbedrijf meldt zich bij de gemeentesecretaris met de mededeling dat een toezichthoudende ambtenaar van die gemeente ‘cadeaus’ verlangt van de aannemer. De ambtenaar zal dan zorgen voor continuering van de dienstverlening en voor meerwerk. De mededeling leidt tot ongeloof, maar de gemeente sluit niet uit dat het waar kan zijn. Wat is anders het belang van de aannemer om deze melding te doen? Of is de betreffende ambtenaar juist heel kritisch en wil de aannemer hem kwijt? Op uw verzoek verricht BING een integriteitsonderzoek, zowel bij de gemeente als bij de aannemer. Hieruit blijkt dat de toezichthoudende ambtenaar inderdaad meerdere malen om cadeaus heeft gevraagd bij de aannemer. De directie van de aannemer wist lange tijd niet wat er speelde op de werkvloer. Beide organisaties hebben van de affaire geleerd en hebben het incident aangegrepen om ‘integriteitsbeleid’ duidelijker op de agenda te zetten.

 
Witwassen
U ontvangt signalen dat er twijfels zijn over de juistheid van een transactie, die door uw organisatie is gesloten. De afdeling Huisvesting heeft een pand aangekocht en korte tijd later weer verkocht. U heeft het vermoeden dat er sprake is van witwaspraktijken, waarbij een medewerker van de afdeling Huisvesting mogelijk een malafide partij heeft gefaciliteerd. U laat BING onderzoek verrichten naar een transactie. Uit het onderzoek blijkt dat er een heldere verklaring is voor de aan- en verkoop door uw organisatie, waaruit volgt dat er geen aanknopingspunten zijn die op witwaspraktijken duiden.


Nieuwsbrief

Krijg het laatste BING nieuws direct in je inbox.