In een gezonde organisatiecultuur onderschrijven management en medewerkers de kernwaarden van de organisatie en is integer handelen de standaard. Een goed werkgever streeft naar een prettig en veilig werkklimaat en is verplicht beleid te voeren gericht op voorkoming van psychosociale arbeidsbelasting. Een positief werkklimaat is belangrijk, omdat werkplezier een bewezen positieve invloed heeft op het welzijn, de loyaliteit en de productiviteit van medewerkers. Cultuur gaat over de normen en waarden die impliciet en expliciet leidend zijn bij het handelen en het gedrag dat daaruit voortvloeit. Een gezonde cultuur helpt misstanden en onregelmatigheden te voorkomen. De waarden die centraal staan in de organisatie komen op cruciale momenten in de bedrijfsvoering terug en zijn geïnternaliseerd in het alledaagse werk. Cultuur uit zich door individuen, die zich intrinsiek verbinden met de waarden en de identiteit van de organisatie. Daarbij heeft het management een duidelijke rol: het management moet de juiste voorwaarden scheppen, de medewerkers stimuleren en handhaven bij (ongeschreven) normschendingen.

Wat als er signalen zijn dat er mogelijk iets mis is met de cultuur binnen uw organisatie?

Niet altijd gaat het binnen organisaties zoals hierboven beschreven. Er kan een discrepantie zijn tussen de waarden die de organisatie nastreeft (de gewenste cultuur) en de waarden die in de dagelijkse praktijk worden uitgedragen (de daadwerkelijke cultuur). Er kunnen problemen zijn in het werkklimaat, in de samenwerking en onderlinge omgang of er is een onveilige werksfeer door ongewenst gedrag op de werkvloer. Dit kan blijken uit de resultaten van het medewerkersonderzoek of doordat een vertrouwenspersoon, de OR of medewerkers daar signalen over afgeven. Niets doen is dan geen optie. Een onderzoek naar de cultuur kan dan zinvol zijn om inzicht te krijgen in de discrepantie tussen gewenste cultuur en de daadwerkelijke cultuur en de daadwerkelijke, waar nodig aan te passen. Ook preventief (zonder dat er signalen zijn van problemen) kan een cultuuronderzoek worden ingezet om de daadwerkelijke cultuur in beeld te brengen en deze te leggen naast de gewenste cultuur.

Onze aanpak bij een cultuuronderzoek

Cultuur is te vangen in drie begrippen: waarden, spelregels en condities. Waarden zijn onder te verdelen in de beoogde waarden (de waarden die een organisatie belijdt of waar de organisatie naar streeft) en de daadwerkelijke waarden (de waarden die de facto gelden binnen een organisatie). Spelregels zijn de gedragscodes die gehanteerd worden om de waarden van de organisatie te realiseren en de condities zijn de randvoorwaarden die op orde moeten zijn. Door de waarden, spelregels en condities in beeld te brengen wordt duidelijk of de cultuur van de organisatie overeenkomt met wat wordt nagestreefd (de gewenste cultuur). En dus of deze integer handelen faciliteert of dat er een (deels verborgen) cultuur dominant is die juist conflicteert met wat wordt nagestreefd (de daadwerkelijke cultuur). Dit stelt de organisatie in staat om gericht interventies te doen om de waarden, de spelregels, de condities en daarmee de cultuur te verbeteren. En om een prettig, integer en veilig werkklimaat te realiseren en te borgen. De wijze waarop wij dit vormgeven is maatwerk. Neem voor meer informatie contact met ons op.


Nieuwsbrief

Krijg het laatste BING nieuws direct in je inbox.