Risicoanalyse integriteit voor politieke ambtsdragers

‘Als politici al niet het goede voorbeeld geven, wie dan wel?’ Goed bestuur is integer bestuur. De risicoanalyse integriteit van BING is een preventief instrument dat met betrekking tot kandidaat-bestuurders potentiële integriteitsrisico’s in beeld brengt, het integriteitsbewustzijn van de kandidaat en diens omgeving versterkt, met advies over beheersingsmaatregelen ten aanzien van geconstateerde risico’s.

Zaken als het risico op belangenconflicten, antecedenten of persoonlijke omstandigheden die nadelige gevolgen kunnen hebben voor het functioneren van een bestuurder worden met de risicoanalyse integriteit in kaart gebracht en van gespecialiseerd advies voorzien.

Bij de uitvoering maakt BING onder meer gebruik van open bronnen en openbare registers en een gespecialiseerde vragenlijst. De onderzoekers voeren een interview met de kandidaat-bestuurder over risico’s en bewustzijn, en voeren diverse checks en controles uit.

Onze medewerkers zijn gecertificeerd particulier onderzoeker. BING is een erkend en vergund particulier recherchebureau, dat zich vanaf de oprichting bezighoudt met integriteit binnen de lokale overheid. Dat heeft voor opdrachtgevers vele voordelen: BING kent de regels, de mores, de cultuur en de omstandigheden.

Screening van bestuurders, toezichthouders en medewerkers

Bestuurders, toezichthouders of een beoogde nieuwe medewerker die een kwetsbare functie binnen de organisatie moet gaan vervullen. Uw organisatie blijft in beweging. Maar investeert u in de juiste mensen? Met het verrichten van een screening worden de mogelijke (integriteits)risico’s in kaart gebracht, geanalyseerd en kunnen eventueel risicobeheersende maatregelen worden genomen. Zo voorkomt u risico’s die tot imago- en reputatieschade of financiële schade kunnen leiden.

Voorbeelden van risicoanalyse integriteit

Screening medewerker
U bent van plan om voor uw gemeente een sectorhoofd Ruimtelijke Ordening aan te stellen. Een sector waar grote (financiële) belangen spelen. Gelet op de bevoegdheden die horen bij de functie en de risico’s die zich voor kunnen doen, vindt u het waardevol om de kandidaat van uw voorkeur te laten screenen.

BING verricht voor u ten aanzien van de kandidaat voor de functie een screening op maat, al naar gelang uw informatiebehoefte. Hierbij kan bijvoorbeeld openbronnenonderzoek worden verricht en gaat BING in gesprek met de kandidaat over integriteitsdilemma’s en mogelijke kwetsbaarheden, toegespitst op de betreffende functie en kandidaat. BING rapporteert de bevindingen en het advies aan de opdrachtgever.

 
Risicoanalyse integriteit wethouders
In uw gemeente hebben de gemeenteraadsverkiezingen plaatsgevonden, waarna kandidaten zijn voorgedragen voor de wethoudersposten. Om de kandidaten bewust te maken van de integriteitsaspecten van de aanstaande functie, mogelijke risico’s in kaart te brengen en ‘ongelukken’ te voorkomen, vraagt u BING om de kandidaten te screenen. Op basis van verzamelde gegevens (onder andere ingevulde vragenlijst en openbronneninformatie), gaat BING in gesprek met de kandidaten. In het gesprek worden onderwerpen behandeld als ‘combineren van ambt met nevenfuncties’, ‘omgaan met integriteitsdilemma’s’ en ‘gebruik van social media’. De BING-rapportages gelden als handvat voor de wethouders, ter ondersteuning bij de integere uitvoering van het ambt.

 
Screening externe partij
Uw organisatie is bezig een deel van haar vastgoed af te stoten. Voor het onroerend goed dat wordt aangeboden, hebben zich enkele geïnteresseerde partijen gemeld. U hecht er in het belang van het voorkomen van imago- en reputatieschade grote waarde aan dat er geen smet kleeft aan de partij waaraan u uw vastgoed wilt verkopen. U besluit derhalve om de kandidaten te laten screenen door BING. BING doet onderzoek in open bronnen en gaat – indien wij daar aanleiding toe zien en in overleg met u – in gesprek met de vastgoedpartij over de bevindingen en de vragen die deze bevindingen hebben opgeroepen. U gebruikt de screeningrapportages bij uw keuze voor een aankopende partij.


Nieuwsbrief

Krijg het laatste BING nieuws direct in je inbox.