BING hecht grote waarde aan de vertrouwensrelatie tussen (oud-)klanten en (oud-)relaties. Voor de uitvoering van zijn dienstverlenende activiteiten, verzamelt BING persoonlijke informatie, maar ook bedrijfsgegevens. Voor de bescherming van zowel de persoonlijke levenssfeer van (oud-)klanten en (oud-)relaties als de bedrijfsmatige activiteiten, worden deze gegevens altijd vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. BING houdt zich aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) In deze privacy verklaring geven wij beknopt aan welke persoons- en bedrijfsgegevens worden verzameld en hoe BING deze vervolgens verwerkt.

 

Welke persoonsgegevens worden door BING verzameld?

Indien u het contactformulier gebruikt, worden de volgende gegevens verzameld:

 • Contactgegevens: naam, telefoon, e-mailadres

Indien u zich inschrijft voor de nieuwsbrief, worden de volgende gegevens verzameld:

 • Contactgegevens: naam en e-mailadres

BING gebruikt uw gegevens niet om u ook andere informatie toe te zenden (behalve als dat is aangegeven, zoals het toesturen van bijvoorbeeld nieuwsbrieven). Ook gaat BING strikt vertrouwelijk om met uw gegevens en deze zullen dan ook niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier openbaar worden gemaakt.

 

Cookies

BING gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Analytische cookies worden toegepast puur voor eigen gebruik en worden niet met derden gedeeld. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Verwerking persoonsgegevens

Voor de uitvoering van zijn dienstverlenende activiteiten, verzamelt BING persoonlijke informatie, maar ook bedrijfsgegevens. Het is mogelijk dat BING uw persoonsgegevens verwerkt doordat u gebruikmaakt van onze diensten. Ook kan het zo zijn dat wij uw persoonsgegevens verwerken, omdat wij deze in het kader van een onderzoek, risicoanalyse, training of adviesopdracht hebben verkregen. Voor de bescherming van zowel de persoonlijke levenssfeer van (oud-)klanten en (oud-)relaties als de bedrijfsmatige activiteiten, worden deze gegevens met de vereiste zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

 

Doel en grondslag gegevensverwerking

BING verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het uitvoeren van onderzoeken;
 • Advisering op het gebied van integriteit en omgangsvormen;
 • Risicoanalyse integriteit;
 • Het geven van trainingen;
 • Het ondersteunen van personen en organisaties in het kader van vertrouwenspersoonswerk en helpdesk integriteit;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of andere informatie voor uw organisatie;
 • U te kunnen bellen, schrijven of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om diensten aan u te leveren;
 • Het vastleggen en afhandelen van contractuele rechten en verplichtingen, zoals onze facturering en uw betaling;
 • BING verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

BING verwerkt persoonsgegevens uitsluitend op basis van de grondslagen vermeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Bewaartermijnen

BING bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren verschillende bewaartermijnen voor de verschillende categorieën van persoonsgegevens.

 

Verwerkersovereenkomst

Met bedrijven die persoonsgegevens verwerken in opdracht van BING, sluit BING een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. BING blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Beveiliging persoonsgegevens

BING neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons secretariaat of mail naar info@bureauintegriteit.nl.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen (tenzij wij uw gegevens moeten bewaren). Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door BING en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bureauintegriteit.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Constateren datalek

In geval van het ontdekken van een datalek zal BING handelen conform de AVG en de uitgebrachte richtlijnen van de toezichthouders daarover. BING zal daarnaast de opdrachtgever onverwijld in kennis stellen van de feitelijke situatie en passende maatregelen nemen.

 

Wijzigingen

Het is mogelijk dat dit privacy statement op enig moment wordt gewijzigd. Op deze plaats kunt u steeds het actuele privacy statement vinden.