Home Trainingen en workshops Bestuurlijk-juridische kaders

Bestuurlijk-juridische kaders

De workshop Bestuurlijk-juridische kaders is bedoeld voor politiek ambtsdragers (voor raad en college, algemeen bestuur en dagelijks bestuur, Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten) en is gericht op bewustwording en gezamenlijk begrip. De insteek van de workshop is praktisch van aard. Bewustwording van het feit dat het noodzakelijk is om ‘de klokken gelijk te zetten’, vormt het primaire richtsnoer van de workshop: discussie is nodig, net als onderlinge uitwisseling van ervaringen en inzichten. De workshop kent een sterk interactief karakter, waarbij casuïstiek zal worden ingebracht en de deelnemers worden uitgenodigd een actieve inbreng te leveren.

Wet- en regelgeving wordt aan de hand van aansprekende voorbeelden en stellingen toegelicht, met als referentiekader onder meer de eigen gedragscode, de Gemeentewet/Provinciewet, de Algemene wet bestuursrecht, de Wet openbaarheid van bestuur en de Ambtenarenwet. Onderwerpen als nevenfuncties, optreden in het openbaar, belangenbehartiging en (de schijn van) belangenverstrengeling passeren met behulp van (eigen) voorbeelden de revue. Ook komen (andere) valkuilen voor politiek ambtsdragers aan bod, met onder meer aandacht voor perceptie (beeldvorming) en het gebruik van social media.

Wettelijke bepalingen, geboden en verboden uit gedragscodes, protocollen en voorschriften trachten te regelen welke opstelling van een politiek ambtsdrager is toegestaan. Maar integriteit gaat verder. De regel in acht nemen, betekent niet per definitie dat een persoon integer heeft gehandeld. De regel vormt vaak de ondergrens of is soms in het geheel niet relevant. Personen en organisaties zijn dan aangewezen op het morele kompas, waarbij waarden, beginselen en de eigen rolintegriteit in het geding kunnen zijn.

Onder meer de volgende zaken komen aan de orde:

  • Een gedeeld begrip van integriteit;
  • Management van integriteit: naleven en nastreven;
  • De wettelijke kaders en de gedragscode;
  • Specifieke aandachtsgebieden voor politiek ambtsdragers, zoals nevenfuncties/onverenigbare functies, verboden handelingen, stemverboden, belangenverstrengeling en omgaan met vertrouwelijke informatie;
  • Aandacht voor de gedragscode en social media;
  • Bespreken van casuïstiek die door de deelnemers zelf kan worden ingebracht;
  • Het grijze gebied en elkaar aanspreken (handhaven van integriteit).

Het zal tijdens de workshop gaan over integriteit, niet over partijpolitiek of het oprakelen van oude zaken. Integriteit zal zo worden benaderd dat bewustwording ervan, zowel individueel als collectief (als raad c.q. college), wordt bevorderd.

Meer weten
De adviseurs van BING geven u graag meer informatie, bijvoorbeeld om de workshop te combineren met een workshop Moreel Beraad. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Peter Schokker, een e-mail sturen naar info@bureauintegriteit.nl of bellen naar 033-2474300.

Top