Ongewenste omgangsvormen

Ongewenste omgangsvorm – Discriminatie

Discriminatie is bij wet verboden

Discriminatie op het werk kan plaatsvinden tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden zelf, maar ook tijdens sollicitatiegesprekken en bij het vaststellen van beloningen en/of promoties. Discriminatie kan dus ook op cruciale momenten zijn. Er is sprake van discriminatie wanneer er ongeoorloofd onderscheid wordt gemaakt in de behandeling van mensen. Zo kan er onder meer worden gediscrimineerd op basis van geslacht, godsdienst, handicap, politieke gezindheid, leeftijd, afkomst, huidskleur, ras, burgerlijke staat en seksuele voorkeur. Het maken van onderscheid, hoeft niet altijd discriminatie te zijn. Bij discriminatie gaat het erom dat er verschil wordt gemaakt op basis van kenmerken die er niet toe doen.

Discriminatie is bij wet verboden. Deze regel vindt zijn basis in artikel 1 van de Grondwet (het gelijkheidsbeginsel) en komt onder meer tot uiting in het Burgerlijk Wetboek (artikel 7:646 inzake ongeoorloofd onderscheid door werkgevers) en het Wetboek van Strafrecht (artikel 90quater). In het strafrecht wordt onder discriminatie of discrimineren verstaan: elke vorm van onderscheid, elke uitsluiting, beperking of voorkeur, die ten doel heeft of ten gevolge kan hebben dat de erkenning, het genot of de uitoefening op voet van gelijkheid van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden op politiek, economisch, sociaal of cultureel terrein of op andere terreinen van het maatschappelijk leven, wordt tenietgedaan of aangetast. Discriminatie is strafbaar. Aanzetten tot haat en discriminatie, is ook strafbaar. Er wordt bij (vermoedens van) discriminatie vaak verwezen naar het College voor de Rechten van de Mens (voorheen Commissie Gelijke Behandeling), die niet-bindende uitspraken doet op basis van onder meer de Algemene wet gelijke behandeling (AWGB), de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen (WGB), de Wet onderscheid arbeidsduur (WOA), de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid (WGBL) en de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (WGBH/CZ). Al deze wetten zijn gebaseerd op het principe dat iedereen in Nederland in gelijke gevallen gelijk behandeld moet worden.

De ongewilde gevolgen van discriminatie

Discriminatie binnen uw bedrijf kan grote gevolgen hebben. Discriminatie binnen uw bedrijf is, naast dat het ongeoorloofd is, vanzelfsprekend ongewenst, omdat het de werksfeer negatief beïnvloedt en omdat uw imago eronder leidt. Daarnaast is het strafbaar.

BING signaleert en communiceert namens u

Mocht uw bedrijf worden geconfronteerd met signalen dat er binnen uw bedrijf wordt gediscrimineerd of dat indoctrinatie (systematisch opdringen van een mening) plaatsvindt, dan kan dit grote gevolgen hebben voor alle betrokken partijen. BING adviseert u over de mogelijke onderzoeksstappen en kan als onafhankelijk onderzoeksbureau onderzoek doen naar dergelijke signalen, waarbij eveneens aandacht wordt besteed aan menselijke onderlinge verhoudingen.

Relevant

Bekijk alle artikelen die gerelateerd zijn aan het geselecteerde artikel.

Foto van De borging van onafhankelijk onderzoek

De borging van onafhankelijk onderzoek

Het uitvoeren van onafhankelijk onderzoek is een belangrijk onderdeel van ons werk. De onafhankelijk...

Verder lezen
Foto van De week van de integriteit

De week van de integriteit

BING is partner van de Week van de Integriteit 2023, die van vrijdag 1 december tot en met vrijdag 8...

Verder lezen
Foto van Anonieme meldingen van misstanden of ongewenste omgangsvormen

Anonieme meldingen van misstanden of ongewenste omgangsvormen

Wij zien het steeds vaker terug in de praktijk: anonieme meldingen van misstanden of ongewenste omga...

Verder lezen