Nieuwsbericht

Reactie BING op berichtgeving onderzoek D66

Naar aanleiding van het artikel in de Volkskrant afgelopen zaterdag en de berichtgeving daarna over onze betrokkenheid bij het onderzoek van D66, hebben wij gemeend een reactie te geven ten aanzien van het verloop van het onderzoek en daarin gemaakte afwegingen en beslissingen.

Uit de diverse mediaberichten ontstaat het beeld dat in het openbare rapport zou zijn geconcludeerd dat er binnen D66 niets aan de hand zou zijn. Deze conclusie staat echter niet in onze openbare rapportage, noch in de vertrouwelijke bijlage. Het ging om een breed onderzoek, bestaande uit drie onderdelen, waarbij wij verschillende signalen hebben opgetekend en geduid in de openbare rapportage. Van het bestaan van de vertrouwelijk bijlage is daarnaast destijds met redenen omkleed melding gemaakt in het openbare rapport van 24 februari 2021. Het bestaan ervan is dus nooit een geheim geweest.

Daarnaast nemen wij nadrukkelijk afstand van de stelling dat er twee rapporten zijn opgeleverd met tegenovergestelde conclusies. De bevindingen en conclusies in de vertrouwelijke bijlage zijn in lijn met de conclusies in het openbare rapport. In de vertrouwelijke bijlage zijn de bevindingen van de casus uiteengezet en is de conclusie uit het rapport herhaald en nader toegelicht op basis van de bevindingen. Wij hebben echter in verband met gewenste niet-herleidbaarheid niet alles kunnen opnemen in de openbare rapportage. Gelet op de vertrouwelijkheid van de bijlage kunnen wij ook hier niet ingaan op de inhoud daarvan. Op deze plaats geven wij wel een nadere toelichting op de afwegingen die hebben geleid tot een vertrouwelijke bijlage en de formulering van de conclusies.

Binnen onze werkwijze rapporteren wij schriftelijk aan onze opdrachtgever, in dit geval het Landelijk Bestuur van D66. Wij gaan niet over de verdere verspreiding van ons rapport. Het Landelijk Bestuur heeft besloten dat vanuit transparantie voor de leden van de partij het rapport naar alle leden zou worden gestuurd. De medewerker die in de betreffende blog was genoemd, heeft nadat dit voornemen bekend werd bij herhaling kenbaar gemaakt dat zij geen enkele herleidbaarheid wilde in een openbare rapportage en dat haar medewerking aan het onderzoek gekoppeld was aan waarborgen omtrent de bescherming van haar privacy en persoonlijke levenssfeer. De medewerker was door het bericht op write.as onbedoeld partij geworden. Om aan haar gerechtvaardigde wens tegemoet te komen, hebben wij in overleg besloten tot een vertrouwelijke bijlage, in plaats van de details van deze casus herleidbaar te beschrijven in het openbare rapport. In het openbare rapport hebben wij volstaan met een kernachtige conclusie, zonder herleidbaarheid en gericht op de onderzoeksvraag, namelijk in hoeverre er sprake was van seksuele intimidatie of machtsmisbruik. Meer uitweiden over de gedragingen in deze casus was niet mogelijk, omdat dan ook de reacties vanuit hoor en wederhoor moesten worden opgenomen, hetgeen tot herleidbaarheid van de medewerker zou hebben geleid.

Wij hebben ons op deze manier ingespannen om alsnog de ervaringen van de medewerker mee te kunnen nemen in het onderzoek, zodat de informatie daarover in ieder geval kenbaar zou worden voor onze opdrachtgever. Het was een belangenafweging waarbij voorop stond dat de medewerker haar ervaringen veilig moest kunnen delen en betrokkene zich adequaat moest kunnen verweren, in een context waarbij het grote publiek alle details wil kennen.

In sommige nieuwsmedia is gesuggereerd dat het onderzoek nog niet af was. Na de oplevering van de openbare rapportage zijn wij niet verder gegaan met het feitenonderzoek. De dataverzameling was op dat moment afgerond, inclusief het voorleggen van bevindingen aan de medewerker en betrokkene in het kader van wederhoor. Enkele onderdelen die geen invloed hadden op de conclusie zijn nadien voor de volledigheid voorgelegd. De reacties daarop hebben de conclusie zoals verwoord in de openbare rapportage niet veranderd. Wel heeft de medewerker bepaalde informatie, waarvan zij eerder had aangegeven deze niet te willen overhandigen, alsnog overhandigd na publicatie van het openbare rapport. Wij hebben toen besloten om deze informatie mee te nemen in de vertrouwelijke bijlage, zodat onze opdrachtgever daar wel van op de hoogte werd gesteld.

BING heeft de regie gevoerd op de aanlevering van zowel de openbare rapportage als van de vertrouwelijke bijlage. Het Landelijk Bestuur van D66 heeft bij BING wel de wens uitgesproken om ongeacht de conclusie, een openbare rapportage met de leden voor de verkiezingen te kunnen delen. De vertrouwelijke bijlage is inclusief conclusies op 9 maart 2021 aan de medewerker en betrokkene voorgelegd en op 12 maart 2021 gestuurd aan onze opdrachtgever in concept. Op 16 maart 2021 hebben wij daarop reactie ontvangen en op 17 maart 2021 is de definitieve versie zonder aanpassingen naar aanleiding van de reactie van onze opdrachtgever verstuurd.

Amersfoort, 21 april 2022

 

 

 

 

 

 

 

Relevant

Bekijk alle artikelen die gerelateerd zijn aan het geselecteerde artikel.

Foto van Joost Klein

Joost Klein

Een advocaat liet optekenen dat een persoon in het recht onschuldig is tot het tegendeel bewezen is....

Verder lezen
Foto van De week van de integriteit

De week van de integriteit

BING is partner van de Week van de Integriteit 2023, die van vrijdag 1 december tot en met vrijdag 8...

Verder lezen
Foto van Fraude op de werkplek

Fraude op de werkplek

Een van onze opdrachtgevers werd geconfronteerd met vermissing van contant geld uit een kluis in een...

Verder lezen