Home Integriteitsonderzoek Risicoanalyse integriteit

Risicoanalyse integriteit

Lees hier meer informatie over de risicoanalyse integriteit voor politieke ambtsdragers.

Risicoanalyse integriteit bestuurders, medewerkers, toezichthouders en zakenpartners
Nieuwe raadsleden, te benoemen bestuurders, toezichthouders of directieleden. Een beoogde nieuwe medewerker die een kwetsbare functie binnen de organisatie moet gaan invullen. Een kandidaat-koper voor vastgoed, een beoogde partner voor een Publiek-Private Samenwerking (PPS). Uw organisatie blijft in beweging. Maar investeert u in de juiste mensen en doet u zaken met betrouwbare partijen? Met het verrichten van een risicoanalyse integriteit (ook vaak screening genoemd) ten aanzien  van een persoon of partij, worden de mogelijke (integriteits)risico’s in kaart gebracht, geanalyseerd en kunnen eventueel risicobeheersende maatregelen worden genomen. Zo voorkomt u risico’s die tot imago- en reputatieschade of financiële schade kunnen leiden.

Interne en externe screening
BING is het kenniscentrum voor integriteit. BING verricht zowel interne als externe screenings voor diverse opdrachtgevers. Bij interne screenings wordt een medewerker die een kwetsbare functie gaat vervullen, een (kandidaat-)raadslid of een (kandidaat-)bestuurder gescreend. Vaak wordt dit voor de (sollicitatie)procedure aangegeven. Bij ‘externe’ screenings gaat het bijvoorbeeld om een kandidaat-leverancier van producten of diensten, beoogde samenwerkingspartners, zoals bij een PPS, een subsidieaanvrager of screening van potentiële kopers van onroerend goed. De aard en omvang van de screening zijn in evenwicht met de mate van kwetsbaarheid van de functie c.q. de mate van risico’s die zich kunnen voordoen. De risicoanalyse c.q. screening wordt toegesneden op de informatiebehoefte van u als opdrachtgever. Met diverse klanten hebben wij raamafspraken gemaakt.

Voorbeelden
Screening medewerker
U bent van plan om voor uw gemeente een sectorhoofd Ruimtelijke Ordening aan te stellen. Een sector waar grote (financiële) belangen spelen. Gelet op de bevoegdheden die horen bij de functie en de risico’s die zich voor kunnen doen, vindt u het waardevol om de kandidaat van uw voorkeur te laten screenen.

BING verricht voor u ten aanzien van de kandidaat voor de functie een screening op maat, al naar gelang uw informatiebehoefte. Hierbij kan bijvoorbeeld openbronnenonderzoek worden verricht en gaat BING in gesprek met de kandidaat over integriteitsdilemma’s en mogelijke kwetsbaarheden, toegespitst op de betreffende functie en kandidaat. BING rapporteert de bevindingen en het advies aan de opdrachtgever.

Risicoanalyse integriteit wethouders
In uw gemeente hebben de gemeenteraadsverkiezingen plaatsgevonden, waarna kandidaten zijn voorgedragen voor de wethoudersposten. Om de kandidaten bewust te maken van de integriteitsaspecten van de aanstaande functie, mogelijke risico’s in kaart te brengen en ‘ongelukken’ te voorkomen, vraagt u BING om de kandidaten te screenen. Op basis van verzamelde gegevens (onder andere ingevulde vragenlijst en openbronneninformatie), gaat BING in gesprek met de kandidaten. In het gesprek worden onderwerpen behandeld als ‘combineren van ambt met nevenfuncties’, ‘omgaan met integriteitsdilemma’s’ en ‘gebruik van social media’. De BING-rapportages gelden als handvat voor de wethouders, ter ondersteuning bij de integere uitvoering van het ambt.

Screening externe partij
Uw organisatie is bezig een deel van haar vastgoed af te stoten. Voor het onroerend goed dat wordt aangeboden, hebben zich enkele geïnteresseerde partijen gemeld. U hecht er in het belang van het voorkomen van imago- en reputatieschade grote waarde aan dat er geen smet kleeft aan de partij waaraan u uw vastgoed wilt verkopen. U besluit derhalve om de kandidaten te laten screenen door BING. BING doet onderzoek in open bronnen en gaat – indien wij daar aanleiding toe zien en in overleg met u – in gesprek met de vastgoedpartij over de bevindingen en de vragen die deze bevindingen hebben opgeroepen. U gebruikt de screeningrapportages bij uw keuze voor een aankopende partij.

Meer weten
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Peter Schokker, een e-mail sturen naar info@bureauintegriteit.nl of bellen naar 033-2474300.

 

Top