Home Integriteitsonderzoek Bedrijfseconomische kwesties

Bedrijfseconomische kwesties

Budgetoverschrijdingen? Schadeclaims? Onregelmatigheden bij regioconstructies (activiteiten die ‘op afstand’ of ‘in regionaal verband’ worden uitgevoerd)? Twijfel over de aanwending van subsidies? U signaleert dat een bedrijfseconomisch vraagstuk binnen uw organisatie onderzoek behoeft en bent op zoek naar een onafhankelijke, externe partij die dat zorgvuldig kan uitvoeren. BING is daarbij uw partner bij uitstek.

Expertise
BING heeft veel expertise en ervaring op terreinen als accountancy, bedrijfseconomie, financieel onderzoek en procesanalyse. Deze expertise is niet altijd voorhanden in de eigen organisatie. BING heeft in de afgelopen jaren op dit terrein diverse organisaties ondersteund. BING biedt een onafhankelijke, deskundige blik.

Type vragen
Een onderwerp waarbij BING kan worden ingeschakeld, is bijvoorbeeld een geschil met een derde over een schadeclaim. Voor de organisatie kan BING bij schadeclaims de juridisch adviseurs ondersteunen bij het funderen of mitigeren van de claim door middel van analyses, al of niet gebaseerd op een feitenonderzoek. Onze bedrijfseconomische onderzoeken – al dan niet met een financiële, juridische of organisatorische focus – kunnen verder gericht zijn op het beantwoorden van vragen als:

  • Hebben wij goed inzichtelijk op welke wijze – door onze organisatie gesubsidieerde – relaties hun subsidies besteden?
  • Hebben wij voldoende controle over onze ‘deelnemingen’ die via een gemeenschappelijke regeling worden aangestuurd?
  • Hoe zijn budgetoverschrijdingen of onverwacht tegenvallende resultaten te verklaren?

Voorbeelden
Schadeclaim
Uw gemeente heeft een omvangrijke schadeclaim ontvangen van een bedrijf dat zich wil vestigen in uw gemeente. Door vermeende nalatigheid van de gemeente en het niet nakomen van afspraken, moest het bedrijf uitwijken naar een locatie ver verwijderd van zijn gewenste vestigingslocatie. Door de onderneming ingeschakelde accountants hebben de schade berekend. Zij stellen dat er onder meer sprake is van winstderving en extra investeringen. U laat BING onderzoek verrichten naar de schadeclaim. Is de gepretendeerde schade wel een direct gevolg van een fout van de gemeente? Zijn de investeringen noodzakelijk geworden door de andere locatie of is er sprake van normale vervangingsinvesteringen? BING rapporteert aan de gemeente en geeft toestemming om zijn rapportage in te brengen in de gerechtelijke procedure. Maar zover komt het hier niet. U gaat in gesprek met het bedrijf en bereikt een ‘compromis’, waarbij BING u adviseert.

Gemeenschappelijke regeling
Al jaren heeft uw gemeente samen met enkele buurgemeenten het werkvoorzieningsschap in een gemeenschappelijke regeling georganiseerd. Met uw partnergemeenten stelt u zich de vraag of het toezicht op deze gemeenschappelijke regeling wel afdoende is. De organisatie wordt geleid door een krachtige directeur met maatschappelijk aanzien. Sinds jaar en dag voert deze directeur een discussie met het bestuur: hij ziet zichzelf als ‘de directie’, waarbij het dagelijks bestuur wordt gezien als ‘de raad van commissarissen’ en het algemeen bestuur als ‘de aandeelhouders’. Hieruit volgt dat hij van mening is dat het bestuur sec op afstand moet sturen en hij in de dagelijkse praktijk alles regelt. U vraagt BING om het ‘sturingsproces’ te onderzoeken om zo te kunnen beoordelen of de deelnemende gemeenten ‘in control’ zijn. BING constateert dat de directeur in een machtsvacuüm opereert, wat onmiskenbaar risico’s – zowel in economische als in politieke zin – met zich meebrengt. BING adviseert een aangepast mandaat en een periodiek verslaggevingsysteem.

Besteding subsidiegelden
In het kader van de controle op de rechtmatigheid van verstrekte subsidies, doet uw gemeente het verzoek aan BING om een onderzoek bij een gesubsidieerde stichting te verrichten. De vraag wordt gesteld of de jaarlijkse subsidie is besteed conform de geldende regelgeving en overeenkomstig het doel waarvoor de subsidie ter beschikking is gesteld. Daarbij onderzoekt BING tevens of het toezicht door de subsidieverstrekkende dienst op de besteding adequaat is geweest. BING concludeert op basis van zijn onderzoek dat de subsidie op rechtmatige wijze is besteed, conform de vereiste bestedingsdoeleinden en de geldende regelgeving. BING stelt verder vast dat het toezicht adequaat was, maar geeft ook aan welke verbeteringen kunnen worden aangebracht.

Meer weten
Voor meer informatie over bedrijfseconomische onderzoeken, kunt u contact opnemen met Peter Werkman, een e-mail sturen naar info@bureauintegriteit.nl of bellen naar 033-2474300.

Top