Home Advies Kwetsbare functies en processen

Kwetsbare functies en processen

Inventarisatie kwetsbare functies en processen
In elke organisatie komen vraagstukken aan de orde die betrekking hebben op kwetsbare functies en/of processen. U wilt bijvoorbeeld een inventarisatie van kwetsbare functies omdat u in het kader van preventie uw werving- en selectiebeleid hierop wenst af te stemmen. Of er heeft zich een incident binnen uw organisatie voorgedaan waaruit de kwetsbaarheid van een werkproces is gebleken en u om die reden inzicht in andere mogelijk kwetsbare processen binnen de organisatie wenst. De adviseurs en onderzoekers van BING beschikken over ruime ervaring en expertise en ondersteunen u graag bij het oplossen van dergelijke vraagstukken.

Analyse kwetsbare processen
BING kan organisaties preventief ondersteunen door het doorlichten van organisatie(onderdelen) op integriteitsrisico’s. Eveneens kan er worden geadviseerd over maatregelen omtrent de interne beheersing van deze risico’s.

In deze trajecten zal vanuit een inventarisatie van relevante omgevingsfactoren en gebruikmakend van diverse technieken – zoals interviews met medewerkers, onderzoek van registraties, regelgeving en procedures en workshops – een analyse van de situatie plaatsvinden. Het resultaat is een heldere rapportage met risicogebieden, verbeterpunten en adviezen.

Inventarisatie kwetsbare functies
Vanaf 2006 schrijft de modelaanpak basisnormen integriteit voor dat overheden kwetsbare functies binnen de organisatie inventariseren. Het inventariseren van kwetsbare functies is onderdeel van een integraal integriteitsbeleid en kan als basis dienen voor een hierop afgestemd werving- en selectiebeleid. Aan de hand van de door u aan te leveren documentatie c.q. informatie inzake de functies, delen wij de functies in risicocategorieën in.

Wij leveren een rapportage op, met als bijlage de indeling van de functies in de verschillende risicocategorieën. Wij adviseren over eventuele maatregelen die u kunt nemen om de risico’s te beperken en te beheersen. U kunt vervolgens ook bepalen bij welke functies een screening wenselijk of zelfs noodzakelijk is.

Lees meer informatie over ons dienstenaanbod op het gebied van screening.

Top